Zespół

love-my-jobNasi lek­to­rzy to świetni nauczy­ciele, cie­kawe oso­bo­wo­ści.  Potra­fią stwo­rzyć na zaję­ciach wyjątkową atmos­ferę. Zmo­ty­wują Cię do nauki, zain­spi­rują i zarażą pasją do języka angielskiego oraz niemieckiego. Każde zajęcia są niepowtarzalne, u nas nauczysz się wiele bez stresu i nudy.

Lektorzy DEVON SCHOOL to pro­fe­sjo­na­li­ści – dyplo­mo­wani angli­ści i germaniści, to również indywidualiści o wielu zainteresowaniach, którzy uczą z przyjemnością w niesztampowy i bardzo przystępny sposób.